Aktualizacja: przetarg rozstrzygnięty

Kilka dni temu (21 lipca 2010 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zamieścił na swojej stronie ogłoszenie o przetargu na zakup dwóch szynobusów. Jeden z nich ma szansę pojawić się na naszych torach – o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem – już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Zajrzyjmy do dokumentacji przetargowej – znajdziemy tam między innymi informacje, jakie wymagania techniczne winny spełniać zakupione pojazdy.

Dokumentacja przetargowa jest obszerna. Najważniejsze informacje znajdziemy w SIWZ-ie (dane ogólne – głównie na temat przetargu) oraz Załączniku nr 1 do SIWZ czyli „Wymaganiach technicznych…” (dane szczegółowe – specyfikacja techniczna zamawianych pojazdów). Warto również zajrzeć do „Istotnych postanowień umowy”.

Cała dokumentacja przetargowa znajduje się na stronie UMWO.

Informacje ogólne

Przedmiotem zamówienia są dwa szynobusy czyli pojazdy szynowe z napędem spalinowym (dwuczłonowe). Mają być one przeznaczone do obsługi kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym na terenie Województwa Opolskiego; dzienny przebieg każdego z pojazdów ma wynosić około 700 km.

Pojazdy szynowe muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w całości z użyciem nowych podzespołów i materiałów.

Wymagana gwarancja na dostarczone pojazdy ma wynosić 36 miesięcy (czyli 3 lata), licząc od daty odbioru każdego pojazdu.

Terminy wykonania zamówienia:

 • pierwszy pojazd w terminie do 26 tygodni (ok. pół roku) od dnia podpisania umowy lub w krótszym terminie w zależności od złożonej oferty (termin jest jednym z kryteriów wyboru oferty),
 • drugi pojazd w terminie do 30 kwietnia 2011 roku.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji dostawy co najmniej 2 pojazdów szynowych o wartości co najmniej 7 000 000 zł brutto każdy pojazd wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienie zostało wykonane należycie np. referencji, protokołu odbioru.

Termin składania ofert:

 • 26 sierpnia 2010 r., do godz. 11:00 (otwarcie ofert – 10 minut później)

Kryteria oceny ofert:

 • cena zamówienia – 80%
 • skrócenie terminu dostawy pierwszego pojazdu – 20%

Dopisek do drugiego kryterium – im krótszy termin dostawy pierwszego pojazdu, tym wyższa punktacja. Np. za dostarczenie pierwszego pojazdu w ciągu 12 tygodni od zawarcia umowy wykonawca otrzymuje 10 punktów (maksymalna ilość). Za dostarczenie w ciągu 26 tygodni – tylko jeden punkt. Kryterium obliczone będzie jako iloczyn punktów przyznanych wg skali (od 0 do 10 pkt) i wagi danego kryterium (20%).

Na podstawie: SIWZ

Informacje szczegółowe

Wymagania techniczne dla zamawianych pojazdów szynowych zawarte są w 7-stronicowym załączniku:

Przeczytaj całość

Warte odnotowania (ważne lub ciekawe):

 • największa prędkość eksploatacyjna – 120 km/h
 • każdy zamówiony pojazd szynowy powinien posiadać minimum 130 miejsc siedzących (w tym nie więcej niż 8% miejsc składanych – uchylnych i 14-20% miejsc siedzących umieszczonych w układzie naprzeciwległym),
 • fotele mają być wandaloodporne, półmiękkie, profilowane, wyposażone w podłokietniki w części zewnętrznej foteli (od strony przejścia i ściany pojazdu), umocowane w sposób umożliwiający czyszczenie podłogi, wyposażone w materiał obiciowy zapewniający odpowiedni komfort podróżowania. Fotele należy wyposażyć w zagłówki stałe pokryte innym niż pozostała część fotela materiałem (skóropodobnym) umożliwiającym codzienne (łatwe) czyszczenie,
 • konfiguracja powinna umożliwiać łączenie pojazdów ze sobą i dzielenie ich na stacjach, gdzie nie ma punktów utrzymania taboru, oraz prowadzenie pojazdów w trakcji wielokrotnej do trzech pojazdów. Ponadto, pojazdy winny zapewniać trakcję wielokrotną z posiadanymi przez Zamawiającego pojazdami serii SA 103 i SA 134, w tym pełną ruchową i komunikacyjną funkcjonalność,
 • wszystkie urządzenia powinny umożliwiać pracę od –30 st. C do +40 st. C. Należy zapewnić niezawodną pracę pojazdów szynowych w warunkach ostrej zimy (obfite opady śniegu i niskie temperatury),
 • pojazdy szynowe należy wyposażyć w system monitoringu (…) sytuacji na przystankach podczas postoju i w czasie jazdy z zapisem zdarzeń w sposób niedostępny dla osób prowadzących pojazd; rozmieszczenie kamer zewnętrznych powinno umożliwiać monitoring obu stron pojazdu oraz odrębnie sytuacji przed każdą z kabin maszynisty,
 • pojazdy szynowe należy wyposażyć w urządzenie audio-video umożliwiające wyświetlanie informacji np. relacji pociągu, daty, reklam (obraz wideo) połączone z monitorami/telewizorami znajdującymi się we wnętrzu pojazdu zabudowanymi wraz z szybą ochronną w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych; w każdym pojeździe musi znajdować się po 4 sztuki monitorów/telewizorów LCD o przekątnej ekranu od 32″ do 37″ i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080),
 • kabina WC powinna być wyposażona w przewijak dla niemowląt (z możliwością składania) oraz posiadać blokadę dostępu w przypadku zapełnienia,
 • pojazdy szynowe należy wyposażyć w moduł GPS określający m.in. położenie pojazdu. Moduł GPS powinien posiadać możliwość połączenia z systemami wyświetlania informacji wizualnej. Informacja pobierana z modułu GPS powinna umożliwiać automatyczne wyświetlanie na tablicach LED nazwy stacji lub przystanku osobowego. Podobnie moduł GPS powinien być również zintegrowany z systemem informacji audio-video.

AO