Rzeczpospolita, 20 sierpnia 2009

Resort infrastruktury uważa, że Przewozy Regionalne powodują straty PKP InterCity.

Resort infrastruktury oskarża PKP Przewozy Regionalne o nieuczciwą konkurencję i grozi spółce Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Juliusz Engelhardt, wiceminister ds. transportu, w liście do marszałków województw, do którego dotarła „Rz”, pisze, że zarząd PKP Przewozy Regionalne działa na szkodę PKP InterCity. Ma to robić poprzez uruchomienie pociągów międzywojewódzkich Interregio, które są konkurencją dla połączeń przejętych przez InterCity w grudniu zeszłego roku, kiedy PKP PR zostały oddane marszałkom.

(…)

Zdaniem ministerstwa pociągi uruchomione przez PKP PR są w około 20 proc. deficytowe. Tymczasem, jak ustaliła „Rz”, o ile część z nich faktycznie na siebie nie zarabia, o tyle inne zwracają się w ok. 200 proc.

Czytaj całość w Rzeczpospolitej

Treść listu Juliusza Engelhardta do marszałków

Szanowni Panowie Marszałkowie,

Zgodnie z zawartym w dniu 8 grudnia 2008 roku porozumieniem, resort infrastruktury deklaruje współpracę z urzędami marszałkowskimi w zakresie wyposażenia spółki „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o w zaplecze techniczne i konsekwentnie będzie przekazywał środki finansowe na modernizację i zakup taboru niezbędnego do realizacji powierzonych samorządom zadań. Wyrazem tych działań jest między innymi przyjęcie ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, regulującej kwestie finansowania przedmiotowych inwestycji z Funduszu Kolejowego.

Tym niemniej, zaniepokojenie resortu infrastruktury budzą zaległości spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o w płatnościach na rzecz spółki PKP Intercity S.A., zwłaszcza z tytułu sprzedaży biletów na rzecz tego przewoźnika. Według informacji posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury kwota ta osiągnęła już wysokość około 130 mln złotych.

Jednocześnie, z niepokojem obserwuję uruchamianie przez spółkę PKP przewozy Regionalne sp. z o.o dużej liczby połączeń typu Interregio bez uzgodnień z organizatorami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie wzajemnego skoordynowania pociągów, który to wymóg narzuca art. 30 ust.2a ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym.

Z uzyskanych informacji wynika też, iż spółka PKP Przewozy regionalne sp. z o.o składa do zarządcy infrastruktury wnioski o przyznanie tras dla przedmiotowych pociągów zaznaczając, że są one objęte obowiązkiem służby publicznej, co z kolei nadaje im priorytet w uzyskaniu dostępu do infrastruktury. Natomiast wedle wiedzy posiadanej przez Ministerstwo Infrastruktury, pociągi te nie są uruchamiane w oparciu o jakąkolwiek umowę z organizatorem przewozów, zatem omawiane działania spółki PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o absolutnie nie powinny mieć miejsca.

Skoro pociągi typu Interregio nie są objęte umowami organizatorami przewozów, pozostając jednocześnie deficytowymi w około 20%, jak wynika to ze wstępnych szacunków, oznacza to, że Zarząd spółki PKP Przewozy Regionalne działa na jej szkodę.

Co więcej, podejmowane działania wydają się posiadać znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z artykułem 15 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odsprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców.

W tej sytuacji, zachodzi również obawa, że dotacje otrzymywane na przewozy regionalne od samorządów województw są przeznaczane na finansowanie deficytu pociągów typu Interregio, co jest działaniem bezprawnym, zwłaszcza ze według mojej wiedzy spółka PKP Przewozy regionalne nie prowadzi oddzielnej rachunkowości dla tej części oferty.

W związku z powyższym możliwe jest wystąpienie spółki PKP Intercity S.A. i innych przewoźników do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze skargą na praktykę nieuczciwej konkurencji.

Jednocześnie informuję, że uruchomienie przez spółkę PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o połączeń typu Interregio spowodowało pogorszenie warunków ekonomicznych przewozów dokonywanych przez spółkę PKP Intercity S.A. objętych umowami Ministrem Infrastruktury w ramach służby publicznej. Nastąpił istotny spadek przychodów w konkretnych relacjach, w związku z czym przewoźnik wystąpił o wyrażenie zgody na odwołanie od 1 września 2009 r. 72 połączeń międzywojewódzkich. Mając na uwadze brak środków na zwiększenie dotacji , a także praktyki stosowane przez spółkę PKP przewozy regionalne sp. z o.o wprowadzenie ograniczeń będzie konieczne.

Natomiast ze strony Urzędów Marszałkowskich napływają skargi i interwencje związane z pogorszeniem oferty przewozowej, skutkującej ograniczeniem dostępności transportowej województw, W związku z powyższym, celowe byłoby rozważenie ewentualności przejęcia finansowania połączeń przewidzianych do odwołania z dniem 1 września 2009 r. przez samorządy.

Pragnę zaznaczyć, że Ministerstwo Infrastruktury nie jest przeciwne konkurencji w transporcie kolejowym, jednak warunki jej prowadzenia powinny być jasne i uczciwe. Biorąc pod uwagę fakt, że oczekiwania społeczne dotyczące realizacji przewozów regionalnych nadal nie są w pełni zaspokojone, wydaje się, że samorządy województw w pierwszej kolejności powinny podejmować działania na rzecz realizacji właśnie tych zadań.

Źródło: Rynek Kolejowy