Ze strony UMWO:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie i dostawę 5 sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym została wybrana najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 1

Nazwa (firma):

Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
adres: 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów w kryterium: cena – 80% oraz kryterium: długość terminu gwarancji – 20%.

Punkty przyznane ofercie:

– kryterium cena: (42029000 x 10 pkt x 80%) : (42029000 x 100%) = 8 pkt
– kryterium długość terminu gwarancji: (1 x 10 x 20%) : (1 x 100%) = 2 pkt

Łączna ilość punktów: 10,00

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

1. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna Holding, 85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11

W postępowaniu nie odrzucono ofert i nie wykluczono wykonawców.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

*

Przypomnijmy… 7 marca br. Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego ogłosił przetarg na wykonanie i dostawę 5 sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym (szczegóły przetargu). 18 czerwca został on rozstrzygnięty. Pierwszy szynobus ma się pojawić w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.