Poniżej zamieszczamy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego. Odnosi się ona do dwóch pism: indywidualnego pisma Roberta Wyszyńskiego i wysłanego tydzień poźniej – wspólnego pisma Komitetu.  

Pan
Robert Wyszyński

W odpowiedzi na Pana wnioski z dnia 11 lutego br. (wpłynęło 12.02.2008 r.) oraz z dnia 18 lutego br., w sprawie przywrócenia kursowania pociągów regionalnych na linii Brzeg – Nysa, zgodnie z art. 244 § 2 Kpa, informuję jak niżej.

Wszystkie działania, jakie tutejszy Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego prowadził w celu przywrócenia obsługi linii Nysa – Brzeg były na bieżąco Panu opisywane w wielu naszych wystąpieniach. Nie wiemy na jakiej podstawie przyjął Pan założenie, że Samorząd Województwa Opolskiego w ogóle nie zamierza w jakimkolwiek rozkładzie jazdy podjąć próby ponownego wznowienia tych przewozów.

Nie będę opisywał ani wyjaśniał Panu wielu argumentów i zależności, które doprowadziły do zawieszenia przewozów na tej linii, a wiążą się z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w obecnych realiach ustawowych i rynkowych w Polsce, gdyż z prowadzonej z Panem korespondencji wiemy, że zna je Pan doskonale i nie ma sensu ich ponownie przytaczać.

Cel inicjatywy społecznej Komitetu, którym Pan kieruje jest nam znany i czytelny – powrót do obsługi przewozów na linii Brzeg – Nysa. Jednak środki i formy nacisku społecznego, które Pan stosuje oceniamy jednoznacznie negatywnie i prosimy
o ich zaprzestanie, gdyż w żaden sposób nie służą one promocji kolei regionalnej, a wyłącznie utrudniają pracę zespołowi osób, które bezpośrednio zajmują się organizacją tych przewozów w ramach struktur tutejszego Urzędu.

Po apelu, który zamieścił Pan na stronie internetowej www.infokolej.pl wraz z instrukcją przedstawiającą sposób składania wniosków w w/w sprawie, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego drogą internetową zaczęły trafiać dziesiątki wniosków, skutkiem czego jest obecnie sparaliżowana merytoryczna praca Departamentu zajmującego się sprawami kolei.

A spraw tych, które wymagają załatwienia i koncepcyjnego rozwiązania jest niezmiernie dużo. W roku 2007 wraz z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. przeprowadziliśmy badania marketingowe głównie na liniach wykazujących najmniejsze zainteresowanie wśród podróżnych (linia Nysa – Kamieniec Ząbkowicki), a więc na długo wcześniej niż Pan poinformował o swoich obserwacjach w tym zakresie. Prowadzone badania służą do analizy zasadności utrzymywania przewozów na liniach charakteryzujących się niewielkimi potokami podróżnych. W chwili obecnej prowadzimy kolejne badania mające na celu potwierdzenie wcześniej wysuniętych wniosków. Jeżeli dane znajdą swoje potwierdzenie, Zarząd Województwa rozważy w marcu br. decyzję o zaniechaniu prowadzenia ruchu pasażerskiego na linii Nysa – Kamieniec Ząbkowicki i przekazaniu autobusu szynowego wykorzystywanego aktualnie do przewozów relacji Nysa – Kamieniec Ząbkowicki do obsługi linii Brzeg – Nysa. Wstępne analizy wykazują, że powyższe przedsięwzięcie uda się przygotować pod koniec marca 2008 r., na konferencję rozkładową. Podjęte zmiany zaczęłyby obowiązywać od 14 grudnia 2008 roku (tj. od nowego rozkładu jazdy pociągów 2008/2009).

Powyższe informacje o prowadzonych działaniach mających na celu przywrócenie połączeń na linii Brzeg – Nysa, nie zostały podane do publicznej wiadomości ze względu na trwający proces przygotowawczy, konieczność ustalenia rzetelnych danych obrazujących w sposób szczegółowy i możliwie dokładny wszelkie parametry techniczne tego przedsięwzięcia oraz koszty. Po akceptacji tych zamierzeń na posiedzeniach Zarządu Województwa Opolskiego oraz pozytywnym przyjęciu przez władze samorządowe Nysy i Brzegu, tutejszy Urząd poinformuje opinię publiczną o planowanym wznowieniu przewozów.

Mam nadzieję, że Pan oraz pozostali Członkowie Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Opolszczyźnie przyjmiecie niniejszą odpowiedź za wystarczającą na tym etapie prac w zakresie wznowienia obsługi przewozów na linii Brzeg – Nysa.
Celowo nie będę się ustosunkowywał do innych punktów Pana wypowiedzi, gdyż większość z nich to zwykłe pomówienia i niczym nieuzasadniona krytyka działań Zarządu Województwa Opolskiego (przykładowo w kwestii zasadności budowy lotniska w Kamieniu Śląskim, czy wyrwanych z kontekstu fragmentów wypowiedzi w mediach nt. obsługi linii
Brzeg – Nysa, które są odzwierciedleniem różnych stanowisk Zarządu, podejmowanych w różnych okresach w zmieniających się uwarunkowaniach). Również język i styl Pana wypowiedzi nie pozwala na merytoryczne odniesienie się do wielu „argumentów”, które Pan przytacza.

Jednocześnie informuję, że Wasze propozycje zmian w rozkładzie jazdy na pozostałych liniach Województwa Opolskiego, które znajdują się w naszej kompetencji będą analizowane przy konstruowaniu rozkładu jazdy pociągów 2008/2009.

Z poważaniem

Andrzej Kasiura