Opole, 29 czerwca 2007 r.

Pan
Robert Wyszyński
Obywatelski Komitet Obrony Kolei
na Opolszczyźnie

W odpowiedzi na list otwarty z dnia 17 czerwca br. w sprawie przywrócenia kursowania połączeń na linii kolejowej Nysa – Brzeg uprzejmie informuję, jak niżej.

Zarząd Województwa Opolskiego nie zlekceważył żadnego wniosku o przywrócenie połączeń na linii Nysa – Brzeg i w udzielanych odpowiedziach każdorazowo przedstawialiśmy faktyczne i obiektywne uzasadnienie naszych decyzji w tej sprawie.
Ze względu na fakt, że podstawy tych decyzji są Panu znane z naszych poprzednich wystąpień nie będziemy ich ponownie przytaczać.

Zarząd Województwa Opolskiego w odpowiedzi na prośbę prywatnych przewoźników: PCC Rail S.A. i Arriva z lutego br. (o której wspomina Pan, że pozostała bez odpowiedzi z naszej strony) zorganizował wspólnie z Zarządem Województwa Śląskiego spotkanie w marcu br. w Katowicach, na którym zapoznaliśmy się z warunkami ewentualnej współpracy w zakresie obsługi linii kolejowych na terenie Województwa Opolskiego. Podobne spotkanie odbyło się również w kwietniu br. w Opolu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na którym przewoźnik otrzymał od nas szczegółowe informacje dotyczące linii kolejowych, będących przedmiotem zainteresowania (linie nie zelektryfikowane). Wiemy również, z informacji przekazanych przez Pana oraz Pana Marka Szpirko – przedstawiciela Stowarzyszenia Zielone Mazowsze z Warszawy, że drugi przewoźnik – CTL Rail, z którym również odbyliśmy spotkania, nie jest obecnie zainteresowany i przygotowany do obsługi kolejowego ruchu regionalnego.

W zakresie planów ewentualnego przywrócenia przewozów na linii Nysa – Brzeg wyjaśniam, że aktualnie pracujemy nad przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia związanego z próbą zapewnienia obsługi tej linii przy minimalnych dopłatach z budżetu województwa. Nie ma obecnie ustalonego terminu ogłoszenia przetargu i nie ma na razie dodatkowych środków w budżecie województwa na ten cel.

Pewnym problemem jest dla nas również fakt, że zakupiony w styczniu br. autobus szynowy (faktycznie planowany w marcu 2006 r. jako tabor do obsługi linii Nysa – Brzeg) jest obecnie eksploatowany w zastępstwie autobusu produkcji KZM Kolzam S.A., który na początku bieżącego roku uległ poważnemu wypadkowi i do dnia dzisiejszego jest całkowicie wyłączony z ruchu. Także na dzień dzisiejszy dysponujemy wyłącznie 3 pojazdami szynowymi, tak jak miało to miejsce w 2006 roku.

Odnosząc się do Pana uwag, iż tut. Urząd nie korzysta już ze współpracy z niezależnymi ekspertami kolejowymi, którzy niewątpliwie swoim doświadczeniem i wiedzą niejednokrotnie pomogli wprowadzić na opolskie tory korzystne dla pasażerów rozwiązania w organizacji przewozów regionalnych, uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 28 maja br. zawarł umowę z Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei w Warszawie, która obejmuje swym zakresem m.in.: weryfikację i ocenę opracowanego projektu rozkładu jazdy pociągów regionalnych 2007/2008, weryfikację i ocenę skomunikowań na stacjach węzłowych województwa oraz leżących na terenie województw ościennych, analizę elementów kosztowych oferty przewozowej na 2008 rok, przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnej z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na wybranych liniach Województwa Opolskiego. Przy czym chcę podkreślić, że wybrany do świadczenia ww. usług podmiot, tj. Instytut Rozwoju i Promocji Kolei, współpracował już z tut. Urzędem w latach 2001-2004 wprowadzając z sukcesem pierwsze w Polsce kompleksowe rozwiązania w zakresie cyklicznego ruchu pociągów.

W zakresie zawarcia przez Województwo Opolskie w dniu 8 marca 2007 r. umowy ramowej z przewoźnikiem – „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. na świadczenie usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie Województwa Opolskiego w latach 2007-2009, tj. w trzech kolejno obowiązujących rozkładach jazdy wyjaśniam, że w związku z wymogami znowelizowanej w lutym 2006 r. ustawy o transporcie kolejowym samorząd był zobowiązany do zawarcia umowy ramowej na okres co najmniej 3 lat. Ponadto na podstawie umowy ramowej zawierane są umowy roczne nie później niż na 1 miesiąc przed wejściem w życie rozkładu jazdy (art. 40 ust. 4b ustawy). Dlatego wiedząc, że umowa roczna na rozkład jazdy 2006/2007 może zostać, zgodnie z ustawą, zawarta nie później jak na początku listopada 2006 r., już w sierpniu 2006 r. samorząd podjął decyzję o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki – Spółce PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., która wówczas była faktycznie jedynym przewoźnikiem, który byłby w stanie wykonać zamawiane przewozy w latach 2007-2009. Województwo Opolskie, podobnie jak inne samorządy w Polsce, działając zgodnie z obowiązującym prawem, zrealizowało rozpoczętą w sierpniu 2006 r. procedurę zamówienia publicznego, która została zakończona zwarciem w dniu 8 marca br. umowy ramowej i rocznej na rozkład 2006/2007.

Mimo naszych starań, samorząd nie był w stanie dotrzymać ustawowych terminów zawarcia umowy z przyczyn niezależnych od nas (m.in.: początkowe roszczenia finansowe przewoźnika nie były możliwe do spełnienia przez samorząd, zawieszenie przez PKP PR przewozów od 10 grudnia 2006 r. nie konsultowane z samorządem, konieczność zmiany oferty przewozowej i zwiększenie o 1.250 tys. zł dotacji zaplanowanej na pokrycie deficytu przewoźnika w 2007 r.) oraz w związku z obligatoryjną kontrolą uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

Niedotrzymanie przez Województwo Opolskie ustawowego terminu zawarcia umowy z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. było również przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli prowadzonej w tut. Urzędzie w listopadzie i grudniu 2006 roku. W styczniu 2007 r. w wystąpieniu pokontrolnym NIK zobowiązała Województwo Opolskie do jak najszybszego zawarcia z PKP PR umowy ramowej na okres nie krótszy niż 3 lata.

Odnośnie zaproponowanych w Pana liście zmian do przygotowywanej oferty przewozowej 2007/2008 uprzejmie informuję, że Pana wniosek zostanie rozważony w naszych wspólnych pracach z PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei nad ostatecznym kształtem rozkładu jazdy pociągów regionalnych.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia nie podzielamy Pana obaw o przyszłość i dalszy rozwój kolei regionalnych na terenie Województwa Opolskiego i wyrażamy nadzieję, że z biegiem czasu pozytywne skutki planowanych rozwiązań, tj. rozkład jazdy pociągów 2007/2008, zakupy kolejnych pojazdów szynowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, czy przetarg na pilotażową obsługę wybranych linii kolejowych, spowodują zwiększenie zainteresowania pasażerów koleją regionalną i umożliwią świadczenie usług w coraz lepszym standardzie.

Jednocześnie pragnę podziękować za przekazane obszerne informacje związane z zamówieniem publicznym w Województwie Kujawsko-Pomorskim na obsługę przewozów regionalnych. Z pewnością skorzystamy z tych doświadczeń przy przygotowaniu podobnych rozwiązań w Województwie Opolskim.

Z poważaniem

Członek zarządu UMWO
Andrzej Kasiura

Znak pisma: DIG.I.5436-51/07