SA103Radni i Zarząd Sejmiku Województwa na swoich comiesięcznych sesjach debatują o wielu sprawach. O kolei regionalnej również. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem, które zbiera wszystkie informacje omawiane na sesjach Sejmiku, tyczące się tematyki kolejowej w naszym województwie.

Podstawą do stworzenia takiego opracowania były protokoły z tegorocznych sesji publikowane na stronie UMWO (ostatni dostępny protokół pochodzi z sesji kwietniowej).

27 stycznia 2009

W ramach dyskusji nad sprawozdaniem z prac Zarządu Województwa Opolskiego, głos zabiera pan Andrzej Kasiura:

A. Kasiura, Członek Zarządu: w nawiązaniu do ostatniej sesji grudniowej przygotowaliśmy informację na temat przekształceń własnościowych w spółce PKP Przewozy Regionalne z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z ustaleniami i wejściem w życie ustaw, które Sejm RP przegłosował od 1 stycznia 2008 r. województwo opolskie stało się jednym z udziałowców w spółce PKP Przewozy Regionalne. W dniu 22 grudnia 2008 r. otrzymaliśmy informację od Ministra Skarbu, że jesteśmy posiadaczem jako województwo opolskie 3,4% udziału w spółce, wartość udziałów w liczbie 43 198 wynosi 43 mln 198 tys. zł. W ślad za tym 20 stycznia 2009 r. odbyło się pierwsze nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki PKP, gdzie zostały podjęte pierwsze działania właścicielskie, wcześniej uzgodnione na Konwencie Marszałków. Pierwszym krokiem było uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o pięciu reprezentantów samorządów.

Poprzedni reprezentanci, którzy byli desygnowani przez Skarb Państwa złożyli rezygnację i powołano 5 nowych członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie ustalono dalsze kierunki działania dla Rady Nadzorczej Zarządu. Dalej szczegóły w tym zakresie.

O dalszych działaniach poinformujemy Państwa Radnych na kolejnej sesji Sejmiku.

Źródło: Protokół 28. sesji Sejmiku z 27 stycznia 2009

24 lutego 2009

Zadaniem Sejmiku Województwa jest m. in. podejmowanie uchwał. Jedna z nich dotyczy finansowania kolejowych przewozów regionalnych. Przed głosowaniem odbywa się dyskusja.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/550/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zawarcia wieloletniej umowy ramowej na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

B. Wierdak: projekt uchwały przekazano wszystkim radnym.

A. Kasiura, Członek Zarządu, zapoznał radnych z uzasadnieniem dołączonym do projektu uchwały.

B. Ptaszyński, przew. Kom. Polit. Reg. Gosp. i Turystyki: opinia Komisji jest pozytywna.

B. Wierdak: otwieram dyskusję.

Dyskusja

J. Czerwiński: na każdej Komisji, w której uczestniczyłem zawsze było jedno stwierdzenie: „nie mamy zaufania do rozliczenia spółki PKP Przewozy Regionalne”. Bo są jakieś dziwne wskaźniki, nie taka księgowość itd. W każdym razie finanse tej spółki nie są przeźroczyste. Jeśli tak nie jest, to proszę, aby pan Marszałek poprawił moja wypowiedź.

I teraz, kiedy jesteśmy współwłaścicielami tej spółki, „wpuszczamy tam audyt”, to jednocześnie dajemy duże pieniądze. Czy nie lepiej i nie korzystniej najpierw poczekać na wyniki audytu i po ocenie tych wyników przekazać pieniądze. Bo tak to utrzymujemy spółkę na tym samym poziomie, a przecież teraz będąc współwłaścicielem powinniśmy „tam robić porządek”.

J. Śliwa: temat jest ważny i dobrze, że odbędzie się audyt. Bo prędzej, czy później samorząd województwa będzie musiał przejąć Kolej Regionalną, a nie tylko jak obecnie być współudziałowcem.

Wniosek: proszę Zarząd Województwa, aby po zakończeniu audytu poinformować radnych województwa, czy audyt dał odpowiedź na pytanie: „dlaczego i w jakich pozycjach kosztów każdego roku, nakłady finansowe na działalność Kolei Regionalnych, tak znacząco rosły?”

Od ponad dwu kadencji śledzę ten problem. Nie ulega wątpliwości, że mamy obowiązek dofinansowywania. Podobno największy koszt stanowił „tabor”, ale przecież od kilku lat co roku sukcesywnie przeznaczamy środki i zakupujemy nowy tabor w postaci szynobusów. Ten tabor jest tańszy od poprzedniego i to zostało wykazane kilka lat temu.

To powinno obniżyć ogólne koszty działalności i dlatego proszę o zapoznanie nas z wynikami audytu.

A. Kasiura, Członek Zarządu: zgadza się, że jako samorząd zawsze mieliśmy wątpliwości co do rzetelności przedstawianych symulacji wyników na lata następne. Składane co kwartał sprawozdania staraliśmy się weryfikować, natomiast przypomnę, że sytuacja w latach 2004-2007 była inna, bo wówczas jeszcze nie dopłacaliśmy 100% wykazywanego deficytu, tylko na poziomach: 60, 70, 80% i dochodziliśmy stopniowo do tych 100%. Nie płaciliśmy wówczas dotacji nieuzasadnionej, nawet jeżeli różnica w stosunku do symulacji wynosiła 1, czy 2 mln zł. To wykazały i potwierdziły badania NIK. Nieprawidłowości nie było, chociaż NIK wskazywał, że system ewidencji księgowej po stronie PKP jest niewydolny, bo nie pokazuje rzeczywistych kosztów rodzajowych.

Obecnie od 1 stycznia 2009r. jako samorząd województwa jesteśmy właścicielem i ta decyzja już zapadła. Ale trudno „od razu” wejść w rolę właściciela z pełną wiedzą.

Dlatego najpierw zmieniamy Radę Nadzorczą i zlecamy wykonanie audytu, który ma nam pokazać „jak wygląda sprawa finansowa”. Po wynikach audytu, który na pewno przedyskutujemy, czy przedstawimy na Komisji właściwej – będą także w tym zakresie decyzje Zarządu Województwa. Musimy jednak pamiętać, że tego typu firma wykonuje swoje zadanie w systemie ciągłym i nie można doprowadzić do zagrożenia strajkowego, a takie sytuacje już wcześniej miały miejsce. Dodam, że mamy wpływ na część kosztów, ale w części jesteśmy odbiorcą świadczonych usług. Dziękuję.

J. Śliwa: w imieniu mieszkańców i własnym dziękuję Zarządowi Województwa za przywrócenie połączenia kolejowego Nysa – Brzeg, a szczególnie za nowy szynobus. To wygląda „po europejsku” i gwarantuje komfort jazdy. Dziękuję także za odnowienie estetyki dworca w Grodkowie. Dziękuję bardzo.

B. Wierdak: w protokole odnotujemy, że opozycja chwaliła Zarząd Województwa.

Po odczytaniu treści projektu uchwały przeprowadzono głosowanie.

Głosowanie
Kto z radnych jest za podjęciem uchwały?

za – 22, przeciw – 0, wstrzym. – 4

Uchwałę podjęto. Treść uchwały

Źródło: Protokół 29. sesji Sejmiku z 24 lutego 2009

24 marca 2009

Radny Jerzy Czerwiński złożył dwie interpelacje. Jedna z nich dotyczyła dramatycznej sytuacji na linii Nysa – Kędzierzyn Koźle oraz kwestii uruchomienia połączeń na nieczynnych liniach kolejowych.

J. Czerwiński: dwie interpelacje:

1) w sprawie „Nadzoru właścicielskiego Zarządu Województwa Opolskiego nad działaniami spółki PKP Przewozy Regionalne na terenie Opolszczyzny.”

Otóż na poprzedniej sesji umożliwiliśmy przyznanie tej spółce dodatkowych pieniędzy poprzez podpisanie umowy na ten rok. Akurat w tym czasie ukazały się w prasie bardzo nieprzychylne artykuły informujące o jakości usług wykonywanych przez tą spółkę. Chodzi głownie o linię Nysa – Kędzierzyn Koźle, gdzie szynobusy się spóźniają, albo nie jeżdżą, są odwoływane, czasami wprowadzana jest komunikacja zastępcza. Jednym słowem jest ogólny chaos i to szczególnie w okresie zimowym. Stąd ta interpelacja.

Pytanie: jak Zarząd Województwa, obecnie bezpośrednio nadzorujący tę spółkę w województwie opolskim, zamierza zdyscyplinować tę spółkę, abyśmy za pieniądze, które dajemy tej spółce, otrzymywali usługi o odpowiedniej jakości. Obecnie jesteśmy za to odpowiedzialni i tej odpowiedzialności nikt z nas nie zdejmie.

Z tym tematem związana jest druga sprawa, a mianowicie to: jak Zarząd Województwa zamierza rozwinąć kwestie uruchomienia połączeń na tych liniach kolejowych, które zostały wyłączone z użytkowania. Czy zamierza podjąć ten temat. Jedna z linii Nysa – Brzeg została uruchomiona i za to pochwala. Ale jest jeszcze linia Racławice Śląskie przez Głubczyce w stronę Raciborza. Otóż ta linia w pewien sposób uaktywnia nam „południowy worek głubczycki”. Pytanie: jeśli obecnie na uruchomienie tej linii nie mamy pieniędzy, to co w tej chwili należy zrobić, aby ona nie ulegała dewastacji. Czy przynajmniej przez okres zawieszenia tej linii, dopilnować odpowiednio, aby na tę linię można było wejść po kilku latach, wówczas gdy na drodze oszczędniejszego gospodarowania będziemy mieli na ten cel więcej środków. Jest jeszcze linia Prudnik – Krapkowice, na której w okresie letnim także można wprowadzić autobusy szynowe, jako atrakcję turystyczną, czyli dojazd do Mosznej. To by się idealnie komponowało z założeniami, które w Mosznej chcemy zrealizować. Tak właśnie postępują Czesi. To oczywiście kwestia opracowania odpowiedniej strategii w tym zakresie. Proszę o przedstawienie takiej strategii w ramach tej interpelacji.

Źródło: Protokół 30. sesji Sejmiku z 24 marca 2009

28 kwietnia 2009

Na tym etapie spotkania radni Sejmiku zgłaszają uwagi, pytania do sprawozdania z prac Zarządu Województwa Opolskiego.

A. Klepacz: pierwsze: chciałabym coś więcej dowiedzieć się na temat projektu umowy rocznej PKP Przewozy Regionalne. Czy tam są jakieś nowe, budujące elementy, które wniosą więcej otuchy.

A. Kasiura, Członek Zarządu: pani radnej A. Klepacz odpowiadam, że umowa podpisana z Kolejami Regionalnymi, dotyczy tegorocznego realizowanego rozkładu jazdy. Na dofinansowanie tego rozkładu jazdy przewidziano ponad 20 mln zł. Jest gwarancja, że do połowy grudnia 2009 r. ten rozkład jazdy nie powinien ulec zmianie.

Ewentualne zmiany mogą być rozpatrywane w miesiącach letnich, albo we wrześniu po przeprowadzeniu audytu (pokazanie rzeczywistych przychodów i kosztów) w Spółce PKP Przewozy Regionalne. W tej chwili nie ma zagrożenia renegocjacji, cały czas jako nowi współwłaściciele tej Spółki od 1 stycznia 2009 r. zmierzamy do optymalizacji tych przychodów. Ostatnio marszałkowie podjęli ustalenie, że Spółka Przewozy Regionalne powinna przygotować się do wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego z dniem 1 stycznia 2010 r.  tak, żeby każdy samorząd województwa wiedział, jakie pieniądze należy wyłożyć na funkcjonowanie Oddziału Regionalnego i jakie są wpływy. Nie powinno być wątpliwości co do tego, że centrala w Warszawie rozdziela środki systemem wskaźnikowym. To jest trudne zadanie, nad tym pracują profesjonalne firmy, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki. O stanie prac w tym zakresie będziemy sukcesywnie informować Sejmik i komisję właściwą Sejmiku. Następne Walne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w maju 2009 r. i na majowej sesji przekażę aktualną informację.

Przewodniczący Sejmiku informuje o złożonych w ciągu ostatniego miesiąca interpelacjach. Jedna z nich dotyczy tematyki kolejowej – to interpelacja Jerzego Czerwińskiego poruszona na poprzedniej sesji (patrz wyżej).

B. Wierdak: W dniu 31 marca 2009 r. Radny Jerzy Czerwiński złożył interpelację w sprawie nadzoru właścicielskiego Zarządu Województwa Opolskiego nad działaniami spółki PKP Przewozy Regionalne na terenie Opolszczyzny.

W dniu 21 kwietnia 2009 r. wpłynęła odpowiedź.

Pytam, czy to uzupełnienie satysfakcjonuje pana Radnego.

J. Czerwiński: połowicznie: chodziło o dwa problemy: jeden to reakcja na zawieszanie (wypadanie) kursów pociągów na trasie Nysa – Kędzierzyn Koźle. I tu reakcja jest prawidłowa i mam nadzieję, że będzie skuteczna.

A druga sprawa to kwestia projekcji polityki w zakresie przewozów Kolejami Regionalnymi. Ja rozumiem, że w tej chwili Zarząd Województwa nie może sformułować takiej polityki, bo są ciągłe zmiany w zakresie stosunków własnościowych. Jeszcze nie wiadomo jak Koleje Regionalne będą funkcjonowały. Sadzę, że na te uregulowania trzeba poczekać jeszcze dwa-trzy miesiące i powrócić do tego tematu.

B. Wierdak: dziękuję. Zamykam ten punkt.

Źródło: Protokół 31. sesji Sejmiku z 28 kwietnia 2009

26 maja 2009

To najnowsza sesja – protokołu z jej obrad nie ma jej jeszcze w internecie. Na stronie UMWO znajdziemy jedynie krótką wzmiankę:

Prawie dziewięciogodzinne obrady sejmiku województwa opolskiego poświęcone były kwestiom gospodarczym. (…)

Radni wysłuchali informacji dotyczącej przewozów regionalnych. Andrzej Kasiura, członek Zarządu Województwa, przypomniał, że w tym roku wygasa trzyletnia umowa o świadczeniu usług przewozowych, nowa (na pięć lat) negocjowana będzie w II półroczu tego roku. Samorząd województwa od stycznia 2009 roku jest współudziałowcem Spółki Przewozy Regionalne. Niebawem ma się zakończyć audyt, który odpowie na pytania, co w spółce można zmienić, jaka powinna być jej przyszłość, czy nie powinna podzielić się na kompanie regionalne.

Źródło: UMWO

Interpelacje

W internecie możemy znaleźć interpelacje zgłaszane przez radnych Sejmiku. Ich pełny wykaz znajduje się na stronie UMWO. Zamieszczamy linki do treści dwóch interpelacji złożonych w zeszłym roku (interpelacji z tego roku – na chwilę obecną – w internecie jeszcze nie ma).

  • Lipiec 2008 – Elżbieta Kurek | w sprawie szynobusów, otwarcia linii Brzeg-Nysa i Racławice-Głubczyce oraz konkurencji dla PKP na torach Opolszczyzny
  • Grudzień 2008 – Herbert Czaja | w sprawie przejazdów na trasie „szybkiej linii”

Who is who ;-)

Linki do informacji o radnych udzielających się w tematach kolejowych (na wspomnianych wyżej sesjach):

Opracowanie: Anna Ostrowska