Inforail, 14 lipca 2008

PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Opolski Zakład Przewozów Regionalnych w Opolu ogłasza przetarg na wymianę kół monoblokowych autobusu szynowego SA109-008.

Wymiana kół monoblokowych konieczna jest z powodu osiągnięcia wymiarów kresowych oraz istnienia miejscowych wytarć na zestawach kołowych. Zamówienie nie jest podzielone na części oraz nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Zamówienie obejmuje demontaż, wymianę kół monoblokowych, przeobręczowanie do odpowiednich wymiarów oraz montaż zestawów kołowych do autobusu szynowego. Przesłanie autobusu do i odbiór z naprawy należy do Zamawiającego. Zamówienie ma zostać zrealizowane w przeciągu 14 dni od udzielenia zamówienia.

Kryteria udzielenia zamówienia: najniższa cena.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.08.2008 r.

Źródło: Inforail

*
Szczegóły przetargu

Najbardziej interesujące załączniki:

*