Opole, 25 stycznia 2007 r.

Pan
Robert Wyszyński
Obywatelski Komitet Obrony Kolei na Opolszczyźnie

W nawiązaniu do Pana pytań i uwag przesłanych w dniu 17 stycznia br. w sprawie organizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim uprzejmie informuję, jak niżej. 
 
Ad. 1.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym, organ samorządu województwa oraz przewoźnik kolejowy wybrany do świadczenia usług publicznych są obowiązani zawrzeć umowę ramową o świadczenie usług publicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. 
Samorząd Województwa Opolskiego pomimo oczywistych wad takiego rozwiązania nie może zawrzeć umowy na krótszy okres, gdyż wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy. Spółka „PKP Przewozy Regionalne” została wybrana do świadczenia usług publicznych w Województwie Opolskim na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej (zgodnie z art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Treść umowy ramowej i warunki wykonywania oraz finansowania przewozów kolejowych w latach 2007-2009, zostały wypracowane pomiędzy przedstawicielami Województwa Opolskiego, a PKP PR Sp. z o.o. w drodze wielomiesięcznych negocjacji i uzyskały akceptację upoważnionych organów obydwu stron. 
Aktualnie cała procedura przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne podlega ustawowej kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie i po uzyskaniu stosownej decyzji strony umowę podpiszą.
Umowa ramowa na dzień dzisiejszy zapewnia w perspektywie 3-letniej stabilną realizację oferty przewozowej zamawianej corocznie przez samorząd, oczywiście przy zapewnieniu w budżecie nakładów finansowych, które pokryją różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami, a przychodami wynikającymi z realizacji zaplanowanej oferty.

Wbrew Pana sugestiom zawarcie przez samorząd umowy ramowej w żaden sposób nie przekreśla zmiany sposobu organizacji przewozów kolejowych w ciągu jej trwania, przykładowo poprzez powołanie w tym czasie spółki przewozowej z udziałem samorządu
na warunkach określonych w rządowej „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009”, która zakłada utworzenie 5 kampanii samorządowych.
Zarząd Województwa Opolskiego nie może prowadzić „walki” z przewoźnikiem w ramach jak Pan to określił „rewanżu” za zawieszone w grudniu 2006 połączenia, gdyż naszym zadaniem jest wypełnianie ustawowych zadań poprzez zapewnienie ciągłości,  stabilności i rozwoju oferty przewozowej w regionie. Z perspektywy i doświadczeń ostatnich 5 lat wiemy, że podróżnych zainteresowanych korzystaniem z kolei regionalnej naprawdę mało interesują nasze spory i problemy związane z różnymi konfliktami interesów na linii organizator przewozów – przewoźnik. 
    
Z informacji, które posiadamy wynika, że również pozostałe Urzędy Marszałkowskie planują zawarcie z PKP PR umów ramowych na okres 3 lat. Wyjątek stanowi Województwo Wielkopolskie, które planuje zawiązanie w roku bieżącym spółki przewozowej z udziałem PKP PR, jednak ostatecznie nie jest wiadomy termin powstania takiej spółki i do czasu jej utworzenia nadal przewozy będą świadczone przez PKP PR. Województwo Kujawsko-Pomorskie faktycznie podpisało umowę roczną na rozkład jazdy 2006/2007, jednak obecnie negocjuje umowę ramową na okres 2007-2009, która ma być podpisana w tym roku.   

Fakt, czy PKP PR będzie nadal monopolistą na polskich torach, zależy obecnie w głównej mierze od decyzji Rządu i Parlamentu RP, które są niezbędne do wdrożenia w życie zapisów „Strategii…” i przekazania samorządom odpowiednich „narzędzi” dla gruntownych zmian w dziedzinie organizacji przewozów kolejowych.

Ad. 2-4.

W kwestii użyczenia pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Opolskiego (4 autobusy szynowe, w tym 3 jednoczłonowe prod. PESA Bydgoszcz SA i jeden dwuczłon prod. Kolzam SA) uprzejmie informuję, że Województwo Opolskie przekazało pojazdy w nieodpłatne użyczenie PKP PR na podstawie umowy na czas nie oznaczony.
W przypadku wystąpienia w przyszłości potrzeby przekazania pojazdów lub pojazdu w użytkowanie innemu przewoźnikowi lub przewoźnikom kolejowym, Województwo Opolskie może taką umowę wypowiedzieć.
Ogólne warunki określone w zawartych umowach użyczenia zakładają ponoszenie kosztów eksploatacyjnych i naprawczych, w tym ubezpieczenia OC i CASCO przez przewoźnika.

Odnośnie ewentualnego przetargu na obsługę wybranych linii kolejowych uprzejmie informuję, że Województwo Opolskie podejmowało rozmowy w 2005 roku z potencjalnym prywatnym przewoźnikiem, jednak nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów.
Nie znamy żadnego poważnego kontrahenta na rynku krajowym dla PKP PR, który byłby w stanie zapewnić pełną obsługę jakiekolwiek połączenia kolejowego. Podobne sygnały docierają do nas również z innych Urzędów Marszałkowskich, które podejmowały próby wprowadzenia konkurencyjnych przewoźników kolejowych.

Przykładowo, Województwo Śląskie jako pierwsze w kraju ogłosiło przetarg ograniczony na realizację przewozów regionalnych na wybranej linii kolejowej, tj. Bytom-Gliwice. Przygotowanie przetargu trwało około 1 roku czasu. Zgłosiło się 4 przewoźników z czego 2 nie spełniało podstawowych wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dwóch przewoźników (PKP PR i PCC Rail Szczakowa), zostały zaproszone do złożenia ofert. Jedyna oferta została złożona przez PKP PR, lecz została odrzucona. Kwota jaką województwo planowało przeznaczyć na realizację zamówienia to 2 mln zł rocznie. Umowa miała zostać zawarta na 3 lata.

Wyrażam nadzieję, że pozostałe uwarunkowania związane z organizowaniem i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim oraz ewentualne dalsze Pana wątpliwości w tym zakresie, uda nam się wyjaśnić i omówić
na planowanym w dniu 26 stycznia br. spotkaniu.    

Z poważaniem           
Andrzej Kasiura

Członek Zarządu
Województwa Opolskiego

Do wiadomości:
Pan Bogusław Wierdak
Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego