Poniżej zamieszczamy odpowiedź p. Andrzeja Kasiury (Członka Zarządu Województwa Opolskiego, odpowiedzialnego m. in. za sprawy kolejowe) na nasz kwietniowy list otwarty do Marszałka Województwa Opolskiego i mediów.

***

Zarząd Województwa Opolskiego w Opolu
(Opole dnia 29 maja 2006 r.)

Pan
Robert Wyszyński
Koordynator Obywatelskiego Komitetu
Obrony Kolei na Opolszczyźnie

W nawiązaniu do listu otwartego Obywatelskiego Komitetu Obrony Kolei na Opolszczyźnie skierowanego do Marszałka Województwa Opolskiego w kwietniu br. w sprawie zagrożeń związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich uprzejmie informuję, jak niżej.

Samorząd Województwa Opolskiego realizując ustawowe zadania własne w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich w dniu 23 maja br. po długotrwałych i niezwykle trudnych negocjacjach z zarządem Spółki „PKP Przewozy Regionalne” w Warszawie podpisał umowę na wykonywanie przewozów w 2006 roku, które zostaną dofinansowane z budżetu województwa kwotą 20.850 tys. zł.

Umowa zakłada kursowanie wszystkich pociągów regionalnych uruchomionych w ramach rozkładu jazdy 2005/2006, w tym 79 połączeń warunkowo do 30 czerwca br. Założony ograniczony termin kursowania 79 połączeń jest konsekwencją decyzji PKP PR Sp. z o.o. związanych z wprowadzeniem do rozkładu pociągów z oznaczeniem G (kursuje do odwołania), w związku z brakiem wystarczających środków finansowych na pokrycie strat związanych z realizacją rozkładu jazdy 2005/2006.

Pragnę podkreślić, że Zarząd Województwa Opolskiego nie wyraził zgody na zawieszenie kursowania tych pociągów. W czerwcu br. po weryfikacji danych dotyczących planowanych w 2006 roku przychodów PKP PR z kursowania pociągów na
terenie Województwa Opolskiego umowa będzie renegocjowana.

Obecnie nie jesteśmy w stanie ostatecznie zdeklarować w jakim kształcie będzie realizowany rozkład jazdy 2005/2006 po 30 czerwca br.

Jako organizator przewozów kolejowych od 2001 roku dokładamy wszelkich starań, aby stale dostosowywać ofertę przewozową do zmieniających się potrzeb podróżnych przy uwzględnieniu przede wszystkim możliwości finansowych.
Corocznie zwiększamy nakłady finansowe na kolej regionalną, w tym na zakupy nowych jednostek taboru – autobusów szynowych. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w latach 2001 – 2003 budżet państwa finansował pociągi regionalne w województwie na poziomie 8 mln zł rocznie, natomiast Samorząd Województwa w latach 2004 – 2005 corocznie przekazywał PKP PR dotację na poziomie 15,3 mln zł, przy czym planowane na 2006 rok dofinansowanie jest o 35 % większe od tej kwoty.

Odnosząc się do Państwa propozycji poprawy warunków komunikacyjnych na linii kolejowej Brzeg – Nysa informujemy, że na dzień dzisiejszy oferta przewozowa uniemożliwia realizowanie na poziomie oczekiwanym przez podróżnych dojazdu do pracy i szkół w Nysie i Brzegu, głównie ze względów technicznych i finansowych.

Prowadzimy rozmowy z przedstawicielami PKP PLK S.A. nad poprawą stanu technicznego infrastruktury i obiektów inżynieryjnych, co umożliwiłoby prowadzenie przewozów z wyższą prędkością oraz możliwość realizacji mijanki technicznej w Grodkowie.

Obecnie prowadzimy postępowanie przetargowe na dostawę autobusu szynowego do realizacji przewozów na tej linii kolejowej i dopiero po zakupieniu i wprowadzeniu pojazdu do eksploatacji możliwa będzie korekta rozkładu jazdy, ewentualna zmiana ceny biletów w celu promocji połączeń, czy też skrócenie czasu jazdy po uzgodnieniu z PKP PLK S.A.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną w lutym br. ustawą o transporcie kolejowym Województwo Opolskie zamierza przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne związane z organizacją przewozów regionalnych w latach 2007 – 2009.

Reasumując pragnę zapewnić, że niezależnie od powyższych działań Województwo Opolskie stale podejmuje inicjatywy w celu zmiany sposobu organizowania przewozów kolejowych, które mają umożliwić poprawę efektywności kolei regionalnej i jej dalszy rozwój.

Aktualnie m.in. na forum Konwentu Marszałków Województw RP prowadzimy konsultacje w sprawie rządowego projektu „Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009”, która zakłada m.in. przyspieszenie procesu tworzenia spółek przewozowych z udziałem województw.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Województwa Opolskiego
Andrzej Kasiura