Rynek Kolejowy, 12 stycznia 2011

Jak podaje Rynek Kolejowy, Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje obejmowania dofinansowaniem żadnych nowych połączeń międzynarodowych. Dotyczy to m.in. połączeń na trasie Wrocław-Jesenik.

Cytat z RK:

„- Zgodnie z przepisami art. 40a ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późń. zm.), z budżetu państwa mogą być dotowane, jako usługi publiczne przewozy osób wykonywane w połączeniach międzynarodowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Priorytet w finansowaniu ustawodawca określił dla przewozów międzywojewódzkich i zabezpieczenie ich relacji we właściwym zakresie jest najistotniejsze. W związku z tym, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 zaplanowano na dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych łącznie kwotę 240 mln zł (stała kwota od 2007 r.) oraz wobec braku środków na dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich, przewozy międzynarodowe będą objęte dofinansowaniem tylko w niezbędnym zakresie – wyjaśnił Karpiński.

– Jednocześnie informuję, że z dniem 1 marca 2011 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy, organizatorem publicznego transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej będą mogły być gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów oraz województwa. W związku z tym, że połączenia takie, jak Wrocław-Jesenik mieszczą się w definicji transportu zbiorowego realizowanego w strefie transgranicznej, właściwe jednostki samorządu terytorialnego będą odpowiedzialne za przedmiotowe przewozy – dodał rzecznik MI.”

źródło: kk, Rynek Kolejowy

Więcej w Rynku Kolejowym